สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด Longkod Police Station ยินดีต้อนรับ "สวัดดีปีใหม่ 2567"

พ.ต.อ.ศุภชัย จันทรา
ผกก.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

1.ปกป้อป้อง เทิดทูน และพิทัพิทักษ์รักรัษาไว้ซึ่งซึ่สถาบันบันพระมหากษัตริย์ริย์ 2.เพิ่มพิ่มขีดขีความสามารถในการป้องกันกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าร้งความเดือดร้อน เอารัดรัดเอาเปรียบหรือรืกระทบต่อต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุติขสุของประชาชน 3.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมรูปแบบใหม่ 4.แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ 5.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีห้มีความพร้อมในการดูแลประชาชนและยึดประชาชนเป็นป็ ศูนย์กลาง 6.พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรม จรียธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 7.พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 8.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 9.พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขัวญกำลังใจ และความสามัคคี ของข้าราชการตำรวจ 10.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผุ็บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-257342   โทรสาร : -
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top