สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด Longkod Police Station ยินดีต้อนรับ "สวัดดีปีใหม่ 2567"

พ.ต.อ.ศุภชัย จันทรา
ผกก.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนางานจเรตำรวจแห่งชาติ

กองบังคับการอำนวยการ(ใหม่) ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานจเรตำรวจ แบ่งเป็นดังนี้ กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายธุรการและกำลังพล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานการประชุม งานสวัสดิการ งานกำลังพล งานประวัติ งานคดีและวินัย และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานจเรตำรวจ และกองบังคับการอำนวยการโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๑.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออกของฝ่ายธุรการและกำลังพล และกองบังคับการอำนวยการ ของสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๒) เป็นเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอำนวยการหรือสำนักงานจเรตำรวจ จัดให้มีการประชุมขึ้น เว้นแต่กรณีที่มีเจ้าของเรื่องการประชุมรับหน้าที่เป็นเลขานุการ ของการประชุม ๑.๓) รวบรวม จัดเก็บรักษา หรือแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑.๔) จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของกองบังคับการอำนวยการ และสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๕) ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ และสำนักงานจเรตำรวจให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ ๑.๖) จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ ๑.๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานไปรษณีย์ ๑.๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการตำรวจและการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน ๑.๙) จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของข้าราชการตำรวจในด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานศึกษา เป็นต้น ๑.๑๐) จัดหาบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย ๑.๑๑) เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น การกู้เงินกองกลางอุดหนุนตำรวจ การขอกู้เงินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑.๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัด ๑.๑๓) จัดทำการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ๑.๑๔) งานวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยเสนอข้อมูล หลักการ ความเห็น และแนวทางในการพิจารณาตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ๑.๑๕) จัดทำและเสนอแนะการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในตำแหน่ง ต่าง ๆ ๑.๑๖) จัดทำแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกำลังพลให้เหมาะสมและเพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๑๗) จัดทำทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ตลอดจนการจัดทำทะเบียนพลที่มีอยู่จริง ๑.๑๘) ประสานงานด้านอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง กับแจ้งให้สานักงานตำรวจแห่งชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหม่และการขอแปลงอัตรา ๑.๑๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๒๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอก เข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๒๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ ๑.๒๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจสำรองราชการ ๑.๒๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ การลาออก และการให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย ๑.๒๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์ การขอปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ๑.๒๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร ๑.๒๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา เครื่องหมายแสดงเกียรติคุณต่าง ๆ ๑.๒๗) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจประจำเดือน ๑๑๖ ๑.๒๘) รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี และเก็บสถิติผลงานเป็นรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ๑.๒๙) จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟ้มประวัติข้าราชการตำรวจ รวมทั้งตำรวจนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดีความชอบพิเศษ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่าง ๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑.๓๐) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๑.๓๑) จัดทำบัตรประจำตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภท ต่าง ๆ และบัตรประจำตัวอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๓๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ การขอเลื่อนยศ ผู้เกษียณอายุราชการ ๑.๓๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และการเรียกคืน ๑.๓๔) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเบิกจ่ายตรงเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ๑.๓๕) ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้รองเรียนหรือกล่าวหาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกองบังคับการอำนวยการและสำนักงานจเรตำรวจว่ากระทำผิดจรรยาบรรณ วินัย และทางอาญา ๑.๓๖) จัดเก็บหนังสือ คำสั่ง เอกสาร ข้อบังคับ และสถิติเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๓๗) กำหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งมาตรการ ที่เหมาะสมในการควบคุม ปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ให้มีความประพฤติอยู่ในกรอบวินัยตำรวจ ๑.๓๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองบังคับการอำนวยการและ ๑๑๗ สำนักงานจเรตำรวจที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา ตลอดจนการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๑.๓๙) ดำเนินการวางแผน และกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนและคำสั่งเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๔๐) ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย และใช้สนับสนุนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง งานตรวจราชการ ตลอดจนงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๔๑) ดำเนินการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ ๑.๔๒) ดำเนินการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานจเรตำรวจ และหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๔๓) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานจเรตำรวจ ๑.๔๔) ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่หรือ ย้ายเข้ามาใหม่ ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน ๑.๔๕) การยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ๑.๔๖) งานที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด ไว้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา สั่งการให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ๑.๔๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ๑.๔๘) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานแผนงาน งานงบประมาณ และงานวิจัยและงานติดตามประเมินผลของสำนักงานจเรตำรวจ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๒.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก ของฝ่ายยุทธศาสตร์ ๒.๒) ดำเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับสำนักงานจเรตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒.๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ๑๑๘ ๒.๔) งานพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนักงานจเรตำรวจ ๒.๕) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล แยกประเภทข้อมูลการตรวจราชการ ให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ ๒.๖) งานประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อมูล ๒.๗) งานตรวจสอบความถูกต้อง และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการ ๒.๘) งานติดตามประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้องจนกว่าเรื่องยุติ ๒.๙) งานวางแผนการตรวจราชการ ๒.๑๐) งานดำเนินการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้สำนักงานจเรตำรวจรับผิดชอบ ๒.๑๑) ดำเนินการวางแผนในการกำหนดหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจและหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.๑๒) ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม สัมมนา ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ๒.๑๓) งานดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน จเรตำรวจให้มีคุณภาพ ตามหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒.๑๔) จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน จเรตำรวจ ๒.๑๕) ดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานจเรตำรวจได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ สถาบันศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศตามความเหมาะสมและจำเป็น ๒.๑๖) งานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.๑๗) งานบริหารงบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานจเรตำรวจ ๒.๑๘) งานควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานจเรตำรวจให้เกิดความถูกต้องและใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๑๙) ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการอื่น ๒.๒๐) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณ ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ๑๑๙ ๒.๒๑) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (๓) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ ตลอดจนงานพลาธิการ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๓.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก ของฝ่ายส่งกำลังบำรุง๓.๒) ดำเนินการเกี่ยวกับด้านเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท๓.๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่าย หรือสวัสดิการการเงิน๓.๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท๓.๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับ – จ่ายเงินทุกประเภท๓.๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเก็บรักษาและนำเงินส่งกองการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๓.๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีของสำนักงานจเรตำรวจ๓.๘) จัดทำงบเดือนและรายงานฐานะการเงินส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง๓.๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานจเรตำรวจ๓.๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท๓.๑๑) จัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน๓.๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานจเรตำรวจ (กรณีขอถือจ่ายเพิ่มเติม)๓.๑๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการแจ้งรายการหักภาษีต่อกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจำปีของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานจเรตำรวจ๓.๑๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)๓.๑๕) ดำเนินการขอกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลื่อมปี๓.๑๖) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานจเรตำรวจ๓.๑๗) งานจัดหา ควบคุม เบิกจ่าย จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของหลวงต่าง ๆ๓.๑๘) งานจัดทำบัญชีสิ่งของหลวง๓.๑๙) งานควบคุม ดูแล การใช้ การซ่อม และบำรุงสิ่งของหลวงต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติเสมอ๓.๒๐) งานพลาธิการ ยานพาหนะ ขนส่ง และสื่อสาร๓.๒๑) งานจัดทำและเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ๓.๒๒) งานการใช้อาคารและสถานที่๓.๒๓) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (๔) ฝ่ายติดตามประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๔.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก ของฝ่ายติดตามประเมินผล๔.๒) รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน นโยบาย และโครงการต่าง ๆ ที่สำนักงานจเรตำรวจกำหนด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการ๔.๓) รวบรวมข้อมูล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานจเรตำรวจ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป๔.๔) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา๔.๕) ติดตามประเมินผลการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ของสำนักงานจเรตำรวจ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา สั่งการ๔.๖) สรุปสภาพปัญหาในลักษณะภาพรวมเพื่อทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามแผนงาน และ ตามโครงการของสำนักงานจเรตำรวจ๔.๗) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในการตรวจราชการ การสืบสวนข้อเท็จจริง และการปฏิบัติตามแผนต่าง ๆ ของสำนักงานจเรตำรวจให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้๔.๘) ประมวลผลและวิเคราะห์เชิงวิจัยสถิติข้อมูลในการตรวจราชการ การสืบสวนข้อเท็จจริง และการปฏิบัติตามแผนต่าง ๆ ของสำนักงานจเรตำรวจ๔.๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (๕) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และงานนิติการ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๕.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก ของฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์๕.๒) งานตัดข่าวหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๕.๓) งานลงทะเบียนรับและแยกเอกสาร๕.๔) งานจัดเก็บ ค้นหา รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ สำเนา คำสั่ง และสำนวนการสอบสวนต่าง ๆ เพื่อนำไปเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา๕.๕) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง๕.๖) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๑, ๗, ๘, ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้๕.๗) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖๕.๘) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากข้อ๕.๙) ดำเนินการตรวจสอบสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ประมวลข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา และข้อเสนอแนะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ๕.๑๐) ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานจเรตำรวจ๕.๑๑) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (๖) ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ๖.๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก ของศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ๖.๒) ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ๖.๓) ดำเนินการจัดทำคู่มือและคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ๖.๔) รวบรวม เก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ๖.๕) ดำเนินการออกกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์๖.๖) รวบรวมสถิติข้อมูลหน่วยงานและหรือข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้๖.๗) ประสานกองบัญชาการต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ๖.๘) ให้ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณตามระเบียบนี้เป็นศูนย์ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๖.๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 053-257342   โทรสาร : -
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top